Fenechiu, Savu & Asociatii
Lovin si Asociatii
SCPA Moloman, Lazăr și Asociații
PORTALUL INSTANTELOR DE JUDECATA
Remus Burciu
Aron, Racoviceanu & Asociatii
ROBERT BUCUR
Gabriel Stoian

COMUNICAT - Baroul Bucuresti - 7 Mai 2015

imageResize.jpg
COMUNICAT - Baroul Bucuresti - 7 Mai 2015

In plina campanie electorala...

 

 

 

        Decanul Baroului Bucureşti a participat azi 07.05.2015 alături de Decanul Baroului Vrancea, av. Ioan Ioanovici, la întâlnirea de lucru de la Ministerul Justiţiei cu domnul Secretar de Stat Liviu Stancu.

       Decanul Baroului Bucureşti a solicitat urgentarea procedurii de semnare a Noului Protocol ce urmează a fi încheiat între Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Ministerul Justiţiei.

        Ministerul Justiţiei prin reprezentantul său a agreat forma de lucru a Protocolului conform adresei sale din 10 martie 2015, care are următorul conţinut:

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                  UNIUNEA NAŢIONALĂ A

              Nr.                                                                                      BAROURILOR DIN ROMÂNIA

                                                                                                             Nr.

 

 

                                                         PROIECT PROTOCOL    

privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

 

     Având în vedere dispoziţiile art. 37, ale art. 38 alin. (3) lit. c) şi ale art. 50 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 723 din 24 octombrie 2008,

     Tinând seama de prevederile art. 72, ale art. 74, ale art. 82-85 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,

     Având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013,

     Având în vedere dispoziţiile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 170 din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare,

     Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România încheie prezentul protocol

 

                                                       Capitolul I

                                                 Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prin prezentul protocol se stabilesc cuantumul şi modalitatea de plată a:

a)   onorariilor cuvenite avocaţilor pentru prestaţiile avocaţiale de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale, în materie penală, în materie civilă, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, în procedurile de cooperare judiciară internaţională în materie penală.

b) onorariilor cuvenite avocaţilor pentru  prestaţiile de asistenţă avocaţială extrajudiciară, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar;

c) onorariilor cuvenite avocaţilor pentru prestaţiile de asistenţă judiciară şi reprezentare în cauzele privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă, inclusiv în ceea ce priveşte aplicarea Convenţiei privind obţinerea pensiei de întreținere în străinătate, încheiată la New York la 20 iunie 1956, la care România a aderat prin Legea nr.26/1991, a Legii nr.36/2012 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat în domeniul obligaţiilor de întreţinere şi a Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25  octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992, republicată.

 d) onorariilor cuvenite avocaţilor pentru prestaţiile extrajudiciare şi /sau de asistenţă judiciară şi reprezentare în cauzele în care legi speciale prevăd acest drept (referitoare la drepturile recunoscute prin lege pentru situaţiile impuse de statutul de azilanţi, persoane cu dizabilităţi, revoluţionari etc.) sau în care prevederile convenţiilor la care România este parte, impun acest lucru.

 

                                                                                                                                                   

                                                      Capitolul II

     Onorarii pentru furnizarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a prestaţiilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară

Art. 2. - (1) Valorile onorariilor care se cuvin avocaţilor pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale sunt următoarele:

1. procese şi cereri al căror obiect este neevaluabil în bani, precum şi procese şi cereri în materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei şi a minorilor:

a)     pentru cererile privind încuviinţarea purtării numelui, 195 lei;

b)    pentru cererile privind împărţirea provizorie a locuinţei sau stabilirea domiciliului minorului, 195 lei;

c)     pentru cererile privind acordarea personalităţii juridice, autorizarea funcţionării şi înregistrarea asociaţiilor şi fundaţiilor, 325 lei;

d)    pentru cererile privind exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorului, 390 lei;

e)     pentru cererile privind obligaţia de întreţinere, 390 lei;

f)      pentru cererile privind instituirea tutelei sau curatelei, 390 lei;

g)     pentru cererile privind punerea sub interdicţie, 390 lei;

h)    pentru cererile privind plasamentul sau orice altă măsură de protecţie a minorului, 390 lei;

i)       pentru cererile de divorţ, când se solicită şi exercitarea autorităţii părinteşti privind copii minori, 520 lei;

j) pentru acţiunile în stabilirea paternităţii, acţiunile în contestarea recunoaşterii paternităţii şi acţiunile în tăgăduirea paternităţii, 390 lei;

k) pentru cererile pentru încuviinţarea, nulitatea sau desfacerea adopţiei, 390 lei;

l) pentru procesele şi cererile în litigiile cu profesionişti, al căror obiect este neevaluabil în bani, 390 lei;

m) pentru orice alte procese şi cereri al căror obiect este neevaluabil în bani, precum şi pentru orice alte procese şi cereri în materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei şi a minorilor, 260 lei;

n) pentru asigurarea prestaţiilor extrajudiciare şi/sau de asistenţă judiciară şi reprezentare în cauzele în care legi speciale prevăd acest drept sau în care prevederile convenţiilor la care România este parte, impun acest lucru, 300 lei.

    procese şi cereri al căror obiect este evaluabil în bani:

a)     pentru cererile privind ordonanţa de plată, 260 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 650 lei;

b)    pentru acţiunile privind cererea cu valoare redusa, 390 lei;

c)     pentru procesele şi cererile în materia restituirii proprietăţilor imobiliare, formulate în temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi a altor dispoziţii legale aplicabile în materie, 390 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 650 lei;

d)    pentru acţiunile în revendicare, 390 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 650 lei;

e)     pentru orice alte procese şi cereri cu caracter patrimonial, indiferent de tipul litigiului 260 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 650 lei.

           3. pentru procesele şi cererile în materia contenciosului administrativ, 390 lei;

           4. pentru procesele şi cererile în materie de asigurări sociale, 390 lei;

           5. pentru procesele şi cererile în materie de proprietate intelectuală şi proprietate industrială, 390 lei plus 0.5% din valoarea solicitata, dar nu mai mult de 650 lei;

          

(2)  În cazul în care avocatul nu asigura asistenţa sau reprezentarea părţii, onorariul cuvenit pentru redactarea cererii de chemare în judecată, a răspunsului la adresa de regularizare a cererii de chemare in judecata, a întâmpinării sau a răspunsului la întâmpinare, respectiv a cererii de chemare în garanţie, reconvenţională, de intervenţie, de arătare a titularului dreptului sau a cererilor motivate de exercitare a căilor de atac prevăzute de lege, nu poate depăşi 50% din cuantumul onorariului stabilit potrivit alin. (1), indiferent de numărul prestaţiilor.

(3) Onorariile prevăzute la alin. (1) se acordă o singură dată în cursul judecăţii, dar, separat, pentru fiecare grad de jurisdicţie.

(4) Pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare în căile de atac prevăzute de lege, cuantumul onorariului cuvenit avocatului se stabileşte în aceleaşi limite prevăzute la alin. (1), pentru asistenţa judiciară şi/sau reprezentarea în faţa instanţei judecătoreşti care a soluţionat cauza în fond în primă instanţă.

Art. 3. – Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa extrajudiciară acordată în cadrul sistemului de ajutor public judiciar sunt următoarele:

a)    pentru acordarea de consultaţii juridice, 195 lei;

b)    pentru formularea plângerilor prealabile în cadrul procedurii contenciosului administrativ şi a contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale, 195 lei;

c)     pentru formularea de cereri, petiţii şi sesizări în materie de asigurări sociale, 195 lei;

d)    pentru formularea altor cereri, petiţii şi sesizări, 130 lei;

e) pentru asistenţa judiciară acordată la dobândirea sau redobândirea cetăţeniei române, 195 lei;

f)  pentru asistenţa judiciară acordată victimei violenţei în familie, 130 lei

g) pentru asistenţa judiciară a refugiaţilor şi a azilanţilor,  130 lei;

h) pentru reprezentarea în faţa comisiilor prevăzute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi în faţa altor autorităţi sau instituţii publice, altele decât cele judiciare sau cu atribuţii jurisdicţionale, 130 lei.

Art.4 (1) Valoarea provizorie a onorariului cuvenit pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti se stabileşte, în limitele prevăzute la art. 2, prin încheierea prin care instanţa încuviinţează acordarea ajutorului public judiciar. Referatul care atestă prestaţia avocaţială efectivă şi onorariul definitiv cuvenit avocatului, se confirmă de către instanţa care a încuviinţat acordarea ajutorului public judiciar.

            (2) Plata onorariilor cuvenite pentru prestarea serviciilor de asistenţă extrajudiciară se aprobă de consiliul baroului prin decan sau persoana desemnată de consiliul baroului, în limitele prevăzute la art. 3.

 

                                                   Capitolul III

Onorarii  pentru asigurarea activităţilor

de asistenţă judiciară în materie penală

 

Art. 5 (1) Valorile onorariilor care se cuvin avocaţilor pentru acordarea asistenței juridice a suspectului, inculpatului sau a condamnatului când aceasta este obligatorie sau în situația în care organul de urmărire penală sau instanţa apreciază că suspectul, inculpatul, persoana vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente nu şi-ar putea face singură apărarea, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege în care se impune desemnarea unui avocat din oficiu sunt următoarele:

a)     260 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale, 260 lei în cadrul procedurii în camera preliminară – şi  260 lei în cursul judecăţii , separat pe fiecare fază procesuală;

b)    360 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale, 330 lei  în cadrul procedurii în camera preliminară – şi  360 lei, în cursul judecăţii –atunci când cel puţin două persoane au calitatea de suspect sau inculpat în cauză;

c)     470 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat în cursul urmăririi penale, 230 lei în cadrul procedurii în camera preliminară – şi 520 lei, în cursul judecăţii –atunci când cel puţin cinci persoane au calitatea de suspect sau inculpat în cauză;

d)    195 lei pentru asistenţa judiciară sau reprezentarea în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii a persoanei vătămate, părţii civile sau părţii responsabile civilmente. Acest onorariu se acordă cumulat pentru fiecare persoana vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente, în cazul în care una sau mai multe persoane au calitatea de persoana vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente.  Atunci când în cauza există mai mult de cinci astfel de părţi cu aceeaşi calitate instanţa trebuie să acorde un onorariu cumulat, în mod rezonabil, în funcţie de complexitatea cauzei, aceasta neputând fi mai mare de 10000 lei, indiferent de numărul persoanelor reprezentate sau asistate; (5 părţi*195lei/parte=975 lei, peste 6  părţi – 975 lei+10 lei pentru fiecare parte, spre ex. pentru 1000 părţi 975 lei+995 părţi*10 lei=10.925 lei)

e)     260 lei pentru asistenţa judiciară  acordată în căile extraordinare de atac (contestaţie în anulare, recursul în casaţie, revizuire, redeschidere proces penal (conform Titlul III, Cap. V din N.C.P.P.);

f)          130 lei pentru asistenţa judiciară acordată în cazul cererii de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, a contestaţiei la executare, a cererilor de întrerupere sau amânare a executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă;

g)        230 lei pentru asistenţa judiciară în procedura de încheiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei (art.480, 484, N.C.P.P.);

h)       130 lei pentru asistenţa judiciară în procedura de soluţionare a contestaţiei cu privire la durata procesului (art.4884 alin. 2, N.C.P.P.);

i)           230 lei pentru asistenţă judiciară a condamnatului în procedura de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii (art.586 alin. 3, N.C.P.P.);

j)           130 lei pentru asistenţa judiciară a inculpatului arestat în procedura de efectuare a comisiei rogatorii (art. 200 alin. 8, N.C.P.P.);

l) 130 lei pentru asistenta judiciară acordată în alte cazuri excepţionale (altele decât cele menţionate anterior), la solicitarea instanţelor, a organelor de urmărire penală sau a locurilor de detenţie, în condiţiile legii penale;

(2)  Onorariile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa judiciară acordată, potrivit prevederilor alin. (1), în cursul urmăririi penale se acordă o singură dată:

          a) prin ordonanţa procurorului, pentru întreaga durată a urmăririi penale;

          b) prin hotărâre, în cursul judecăţii, separat pentru fiecare grad de jurisdicţie.                                            

(3)  Onorariile stabilite potrivit alin.(1) se majorează cu 100% în cazurile în care asistenţa judiciară din oficiu este asigurată între orele 20.00-08.00 ori în zilele nelucrătoare sau sărbătorile legale.

(4) În situaţia în care, în faza de urmărire penală, procurorul conexează mai multe dosare care vizează acelaşi inculpat, plata onorariului se face pentru fiecare dosar în parte pentru prestaţia efectuată până la momentul conexării, chiar dacă este vorba despre acelaşi apărător desemnat din oficiu.

Art. 6. - În cazul în care delegaţia apărătorului desemnat din oficiu încetează, potrivit art. 91 alin. (4) din Codul de procedură penală, la prezentarea apărătorului ales, procurorul prin ordonanţă sau, după caz, instanţa prin încheiere, va dispune plata onorariului cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru prestaţiile efectuate până la data încetării însărcinării, ţinându-se cont de timpul necesar studierii dosarului, complexitatea cauzei, durata şi numărul actelor de urmărire penală la care apărătorul a luat parte sau numărul de termene la care a fost prezent în faţa instanţei. Onorariul astfel stabilit nu poate fi mai mic de 25% din valoarea onorariului ce ar fi fost cuvenit dacă prestaţia avocaţială din oficiu ar fi fost finalizată.

 

                                               Capitolul IV

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 

Secţiunea 1

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă

Art. 7. - (1) Cuantumul onorariului care se cuvine avocaţilor pentru asistenţa judiciară acordată în vederea  asigurării accesului internaţional la justiţie în materie civilă, în procesele şi cererile prevăzute la art. 2 şi în cazurile prevăzute la art. 3 se majorează cu 50 %.

(2)  Valoarea onorariului cuvenit avocaţilor pentru asistenţa judiciară obligatorie, totală şi gratuită, acordată în temeiul Legii nr.369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25  octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr.100/1992, republicată, 700 lei.

(3)  Valoarea onorariului cuvenit avocaţilor pentru prestaţiile avocaţiale asigurate în temeiul Convenţiei privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate, încheiată la New York la 20 iunie 1956, precum şi ale Legii nr.36/2012 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente şi decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi instrumente de drept internaţional privat în domeniul obligaţiilor de întreţinere este 400 lei;

 

Secţiunea a 2-a

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenţă judiciară în cauzele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

Art. 8. - (1) Onorariile care se cuvin avocaţilor pentru asistenţa judiciară acordată persoanei extrădabile, persoanei solicitate sau a condamnatului când aceasta este obligatorie, potrivit legii, sunt următoarele:

a)     130 lei pentru asistenţa judiciară acordată pentru fiecare persoană extrădabilă sau persoană solicitată în cazul luării, înlocuirii, revocării, încetării, prelungirii sau menţinerii măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării;

b)    420 lei pentru fiecare persoană extrădabilă sau solicitată în cursul procedurii judiciare de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare;

c)     400 lei pentru fiecare condamnat în cursul procedurii de soluţionare a cererii de transferare a unui cetăţean străin din România în statul de cetăţenie;

d)    400 lei pentru fiecare condamnat în cursul procedurii de soluţionare a cererii de transferare a unui cetăţean român dintr-un stat străin în România;

e)     230 lei pentru asistenţa judiciară acordată în căile extraordinare de atac exercitate împotriva hotărârilor prin care s-a dispus luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea sau menţinerea măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării;

f)    420 lei pentru asistenţa judiciară acordată în căile extraordinare de atac exercitate împotriva altor hotărâri decât cele prevăzute la lit. e).

(2)    în cazul în care luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea sau menţinerea măsurilor preventive, inclusiv a măsurii arestării provizorii în vederea extrădării, se dispune în cursul procedurii judiciare de soluţionare a cererii de extrădare sau de executare a unui mandat european de arestare, onorariile cuvenite avocaţilor pentru asistenţa judiciară asigurată, potrivit alin. (1) lit. b) sau, după caz, alin. (1) lit. c), se acordă o singura dată.

(3)    Onorariul cuvenit avocaţilor pentru asistenţa judiciară acordată, potrivit prevederilor alin. (1), se acordă o singură dată pentru întreaga durată a procedurii judiciare de extrădare, de executare a unui mandat european de arestare sau a procedurii de soluţionare a cererii de transferare.

(4)    Dispoziţiile art. 5 alin. (3) şi ale art. 6 se aplică în mod corespunzător.

                                                   Capitolul V

Dispoziţii comune

Art. 9. (1)  Referatul, întocmit de avocat şi care atestă o prestaţie avocaţială efectivă pentru care se cuvine plata onorariului va fi confirmat de organul judiciar care a dispus plata onorariului sau de conducerea autorităţii în faţa căreia s-a desfăşurat activitatea de asistenţă judiciară şi/sau de reprezentare. Referatul, întocmit de avocat şi care atestă o prestaţie avocaţială efectivă în cauzele având ca obiect obţinerea pensiei de întreţinere sau a celor privind înapoierea minorului, precum şi cele privind organizarea şi exercitarea dreptului de vizită a minorului, în baza legislaţiei speciale prevăzută la art.1 alin. (1) lit. c), va fi însoţit, după caz, de decizia decanului baroului competent teritorial, în baza căreia a fost desemnat, din oficiu, să acorde asistenţă judiciară gratuită. Referatul va fi însoţit de încheierea prevăzută la art.4 alin.(1) în cazul asistenţei acordate în cadrul sistemului de ajutor public judiciar.

(2)    Referatul prevăzut la alin. (1) constituie document justificativ, care se înaintează baroului de către avocat, până la data de 7 a lunii imediat următoare confirmării, în vederea verificării, centralizării şi avizării plăţii onorariului de către consiliul baroului.

(3)   În cazul asistenţei extrajudiciare, referatul întocmit de avocat, verificat şi avizat de coordonatorul serviciului de asistenţă judiciară al baroului, constituie document justificativ care se înaintează consiliului baroului, în termen de 5 zile, în vederea aprobării referatelor.

(4)   După verificarea şi avizarea/aprobarea referatelor prevăzute la alin. (1) şi (3) de către consiliul baroului, referatele centralizate sunt înaintate departamentului economico-financiar şi administrativ ai tribunalului sau, după caz, curţii de apel, în vederea efectuării viramentelor privind plata onorariilor de către tribunal sau după caz, curtea de apel, în contul barourilor, în condiţiile prevăzute de lege.

(5)  Factura/borderoul centralizator emis de barou va cuprinde toate serviciile prestate în cursul unei luni calendaristice şi va fi transmisă  către tribunal sau, după caz, curte de apel până la data de 10 ale lunii următoare celei în care serviciile au fost prestate de avocaţi, astfel încât tribunalul sau, după caz, curtea de apel să solicite fondurile necesare la Ministerul Justiţiei şi să poată efectua plata către barou în perioada 24-30/31 ale aceleiaşi luni. Factura/borderoul centralizator va avea anexate referatele care vor avea rol de procese – verbale de recepţie a serviciilor respective.

 (6) Plata onorariilor stabilite conform prezentului protocol se face de barou către avocat, potrivit legii, în cursul lunii calendaristice în care sumele necesare au fost virate, în condiţiile alin. (5), de către instanţă.

Art. 10 – Cuantumul onorariilor prevăzute de prezentul protocol reprezintă limita maximă a onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală.

Capitolul VI Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 11. - Onorariile cuvenite avocaţilor în temeiul convenţiilor de colaborare încheiate potrivit prevederilor art. 50 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, se stabilesc în limitele valorilor prevăzute în prezentul protocol.

Art. 12.

 (1) La data intrării în vigoare a prezentului protocol, Protocolul nr. 113928/2008 încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă judiciară şi/sau reprezentare ori de asistenţă extrajudiciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară internaţională în materie penală, îşi încetează valabilitatea.

 

 
Preluare: baroul-bucuresti.ro

Radulescu si Asociatii
Cristina Nan
Simona Habără
Baroul Ilfov
Adriana Manoli
Alin Paidiu
Mihai Rapcea